3.1. Результати SWOT-аналізу

Систематизація тенденцій функціонування соціальних, економічних сфер, інституційного середовища, природно-герграфічних характеристик району, дозволила виділити наступні ключові внутрішні сильні та слабкі сторони Тячівщини, а також можливості і загрози зовнішнього середовища.

Сильні сторони

·Вигідне географічне розташування, автомобільні сполучні шляхи міжнародного значення, міжнародний перехід

·Природні (лісові, водні, мінерально-сировинні), еколого-рекреаційні (чисте повітря, мінеральні джерела)  та людські ресурси

·Висока ділова активність населення

·Розвинена торгівельна інфраструктура

·Інвестиційна привабливість району

·Наявність різноманітного туристичного продукту

 

Слабкі сторони

· Незадовільний стан доріг

· Малоземелля

· Відсутність переробки сировинної (промислової та сільськогосподарської) продукції, створення додаткової вартості

· Низька інноваційна активність підприємств, низький науково-технічний потенціал

·Недостатність власних коштів для структурних перетворень в економіці

·Низький відсоток забезпечення власними енергоресурсами

·Невідповідність виробленої продукції міжнародним стандартам

·Висока трудова міграція за кордон

·Нерозвиненість інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва

·Низька якість сервісу туристичної інфраструктури

·Забруднення навколишнього середовища

·Високий рівень тінізації економіки, неефективність роботи державних контролюючих органів

·Недостатня соціальна інфраструктура (заклади освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, житлово-комунального господарства), зокрема в сільській місцевості

·Техногенна екологічна катастрофа на Солотвинському солеруднику

·Низький рівень доходів населення

·Диспропорції розвитку населених пунктів

·Недостатність кваліфікованих кадрів

 

Можливості

·Розвиток транскордонного співробітництва

·Залучення європейських структурних фондів,участь у грантових програмах

·Гармонізація українського законодавства з європейським

·Можливість навчання, стажування, набуття досвіду роботи за кордоном

·Надходження в район фінансових потоків від заробітчан

·Експорт екологічно чистої, органічної сільськогосподарської продукції

·Створення сільськогосподарських кооперативів

·Впровадження європейських стандартів якості продукції

·Участь у міжрайонних, міжрегіональних та міжнародних ярмарках, бізнес-зустрічах, виставках

·Розвиток  туристично-рекреаційної та санаторно-оздоровчої сфери

·Розвиток деревообробної (глибинна переробка) та добувної промисловості

·Розвиток альтернативної енергетики

·Розвиток сільського господарства

·Розвиток культури і спорту

 

Загрози

· Відтік іноземних інвестицій

· Безповоротна міграція у інші регіони та країни

· Висока конкурентоспроможність закордонних товарів на внутрішньому і зовнішньому  ринках

· Перетворення району на ресурсний придаток Європи

· Підвищення вартості енергоносіїв

· Нестабільність, зміна законодавчої бази

· Непередбачувані природні процеси (паводки, буреломи, зсуви, поширення карстових проваль на території селища Солотвино, зниження рівня підземних вод)

·Бюрократія, корупція

 

3.2. Порівняльні переваги, виклики і ризики розвитку району

 

SWOT-аналіз виявляє взаємозв’язки між ендогенними (сильні та слабкі сторони) та екзогенними (можливості та загрози) факторами, які мають стратегічне значення для Тячівського району. Саме ці взаємозв’язки дозволяють сформулювати порівняльніпереваги, виклики, ризики, і захищені аспекти розвитку району, які є основою длястратегічного вибору – формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку району на довгострокову перспективу, проілюстровані рисунками

Схема порівняльних переваг, відображає застосування сильних сторін, які краще за інших забезпечують реалізацію зовнішніх можливостей і дають сильніший поштовх соціально-економічному розвитку району (див.рис.20).

Схема захищених аспектів відображає зв’язки між сильними сторонами району тазовнішніми негативними впливами (загрозами) і дозволяє визначити які саме сильні сторони району дозволяють нівелювати останні (див.рис.21).

Схема викликів будується між слабкими сторонами  та зовнішніми позитивними можливостями, які дозволяють зменшити вразливість району (див.рис.22).

Схема ризиків відображає зв’язки між загрозами, що підсилюються сильними сторонами і дозволяє визначити найбільш слабкі місця, найбільш імовірні ризики при подальшій реалізації планів розвитку району (див.рис.23).


 

 

Вигідне географічне

розташування, автомобільні

сполучні шляхи міжнародного значення, міжнародний перехід

Природні (лісові, водні, мінерально-сировинні), еколого-рекреаційні (чисте повітря, мінеральні джерела) та людські ресурси

Висока ділова активність

населення

Розвинена торгівельна інфраструктура

Інвестиційна привабливість району

Наявність різномінітного

туристичного продукту

Розвиток транскордонного

співробітництва

Залучення європейських

структурних фондів,участь у

грантових програмах

Гармонізація українського

законодавства з європейським

Можливість навчання,

стажування, набуття досвіду

роботи за кордоном

Надходження в район

фінансових потоків від

заробітчан

 

 

Експорт екологічно чистої,

органічної сільськогосподарської

продукції

Створення сільськогосподарських кооперативів

Впровадження європейських стандартів якості продукції

Участь у міжрайонних, міжрегіональних та міжнародних ярмарках, бізнес-зустрічах, виставках

Розвиток туристично-рекреаційної  та санаторно-оздоровчої  сфери

Розвиток деревообробної (глибинна переробка)  та добувної промисловості

Розвиток альтернативної енергетики

Розвиток сільського господарства

Розвиток спорту та культури

 

МОЖЛИВОСТІ

СИЛЬНІ СТОРОНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 20 Схема порівняльних переваг Тячівського району


 

 

 

ЗАГРОЗИ

СИЛЬНІ СТОРОНИ

                                                                  

Вигідне географічне

розташування, автомобільні

сполучні шляхи міжнародного значення, міжнародний перехід

Природні (лісові, водні, мінерально-сировинні), еколого-рекреаційні (чисте повітря, мінеральні джерела) та людські ресурси

Висока ділова активність

населення

Розвинена торгівельна інфраструктура

Інвестиційна привабливість регіону

Наявність різноманітного

туристичного продукту

Відтік іноземних інвестицій

Безповоротна міграція у інші регіонита країни

Високаконкурентоспроможність

закордонних товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках

Перетворення району на ресурсний придаток Європи

Підвищення вартостіенергоносіїв

Нестабільність, зміна законодавчої та

нормативно-правової бази

Непередбачувані природні процеси (паводки, буреломи, зсуви, поширення карстових проваль на території селища Солотвино, зниження рівня підземних вод)

Бюрократія, корупція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21 Схема захищених аспектів Тячівського району


 

Розвиток транскордонного

співробітництва

Залучення європейських

структурних фондів,участь у

грантових програмах

Гармонізація українського

законодавства з європейським

Можливість навчання,

стажування, набуття досвіду

роботи за кордоном

Надходження в район

фінансових потоків від

заробітчан

Експорт екологічно чистої,

органічної сільськогосподарської

продукції

Створення сільськогосподарських кооперативів

Впровадження європейських стандартів якості продукції

Участь у міжрегіональних та міжнародних ярмарках, бізнес-зустрічах, виставках

Розвиток туристично-рекреаційної та санаторно-оздоровчої сфери

Розвиток деревообробної (глибинна переробка)  та добувної промисловості

Розвиток альтернативної енергетики

Розвиток сільського господарства

Розвиток культури і спорту

Незадовільний стан доріг

Малоземелля

Відсутність переробки сировинної (промислової та сільськогосподарської) продукції, створення додаткової вартості

Низька інноваційна активність підприємств, низький науково-технічний потенціал

Недостаність власних коштів для структурних перетворень в економіці

Низький відсоток забезпечення власними енергоресурсами

Невідповідність виробленої продукції міжнародним стандартам

Висока трудова міграція за кордон

Нерозвиненість інфраструктури  підтримки малого та середнього підприємництва

Низька якість сервісу туристичної інфраструктури

Забруднення навколишнього середовища

Високий рівень тінізації економіки, неефективність роботи державних контролюючих органів

Недостатня соціальна інфраструктура (заклади освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, житлово-комунального господарства), зокрема в сільській місцевості

Техногенна екологічна катастрофа на Солотвинському солеруднику

Низький рівень доходів населення

Диспропорції розвитку населених пунктів

Недостатність кваліфікованих кадрів

 

СЛАБКІ СТОРОНИ

МОЖЛИВОСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22 Схема викликів Тячівського району


 

 

Незадовільний стан доріг

Малоземелля

Відсутність переробки сировинної (промислової та сільськогосподарської) продукції, створення додаткової вартості

Низька інноваційна активність підприємств, низький науково-технічний потенціал

Недостаність власних коштів для структурних перетворень в економіці

Низький відсоток забезпечення власними енергоресурсами

Невідповідність виробленої продукції міжнародним стандартам

Висока трудова міграція за кордон

Нерозвиненість інфраструктури  підтримки малого та середнього підприємництва

Низька якість сервісу туристичної інфраструктури

Забруднення навколишнього середовища

Високий рівень тінізації економіки, неефективність роботи державних контролюючих органів

Недостатня соціальна інфраструктура (заклади освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, житлово-комунального господарства), зокрема в сільській місцевості

Техногенна екологічна катастрофа на Солотвинському солеруднику

Низький рівень доходів населення

Диспропорції розвитку населених пунктів

Недостатність кваліфікованих кадрів

Відтік іноземних інвестицій

Безповоротна міграція у інші регіонита країни

Високаконкурентоспроможність

закордонних товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках

Перетворення району на ресурсний придаток Європи

Підвищення вартостіенергоносіїв

Нестабільність, зміна законодавчої та

нормативно-правової бази

Непередбачувані природні процеси (паводки, буреломи, зсуви, поширення карстових проваль на території селища Солотвино, зниження рівня підземних вод)

Бюрократія, корупція

 

ЗАГРОЗИ

СЛАБКІ СТОРОНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23Схема ризиків Тячівського району


 

3.3. SWOT- матриця та обґрунтування стратегічних напрямів розвитку

 

Далі вказані схеми є основою для стратегічного вибору – обґрунтування можливостідосягнення стратегічних та операційних цілей розвитку району на довгостроковуперспективу.

Відповідно до логіки SWOT-аналізу, використання сильних сторін і можливостей зметою протидії загрозам і подоланню слабких сторін, потребує розробки комплексу дій ташляхів поведінки суб’єктів управління і регулювання розвитку району. Однак,сучасні складні умови, у яких опинилася як Україна загалом, так і Тячівський район,зумовлюють гостру необхідність вибору саме проактивного, модернізаційного підходу додій, виключаючи збереження інерційності державного управління.

Таким чином, SWOT аналіз розвитку району спрямований на встановлення чотирьохнапрямів стратегічної поведінки, реалізація яких у сукупності забезпечить синергію удосягненні операційних цілей, а отже і вищу ймовірність досягнення стратегічних цілей(див.рис.20-23).

Перший напрям передбачає збереження сильних сторін з метою найбільш ефективноговикористання можливостей (див.рис.20).

Частина SWOT матриці, що передбачає використання можливостей з метою усуненняслабких сторін зображена на рис.21.

Частина SWOT матриці, що враховує сильні сторони, як основу для мінімізаціїзовнішніх загроз на шляху досягнення операційних цілей зображена на рис.22.

Частина SWOT матриці, що передбачає сукупність дій з метою одночасноговрахування негативного впливу загроз і слабких сторін відображена на рис.23. 

Внутрішнє      середовище

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє

середовище

СИЛЬНІ СТОРОНИ

Вигіднегеографічне

розташування, автомобільні

сполучні

шляхи міжнародного значення, міжнародний перехід

Природні (лісові,

водні , мінерально-сировинні),  еколого-рекреаційні (чистіе повітря, мінеральні джерела) та людські ресурси

Висока ділова активність

населення

Розвинена торгівельна

інфраструктура

Інвестиційна привабливість

району

 

Наявність  різноманітного

туристичного продукту

МОЖЛИВОСТІ

Розвиток транскордонного

співробітництва

Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури

Розвиток туристичної та рекреаційно- оздоровчої сфери

 

 

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Залучення європейських

структурних фондів,участь у

грантових програмах

Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури

Розвиток туристичної та рекреаційно- оздоровчої сфери

Усунення негативного впливу людської діяльності на навколишнє середовище

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

Гармонізація українського

законодавства з європейським

 

Усунення негативного впливу людської діяльності на навколишнє середовище

 

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

Можливість навчання,

стажування, набуття досвіду

роботи за кордоном

 

 

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

 

 

 

Надходження в район

фінансових потоків від

заробітчан

 

 

Сприяння самозайнятості та підприємництву на сільських територіях

Сприяння самозайнятості та підприємництву на сільських територіях

 

 

Експорт екологічно чистої,  органічної сільськогосподарської

продукції

 

 

Створення додаткової вартості сільськогосподарської та продукції лісу

 

Створення додаткової вартості сільськогосподарської та продукції лісу

 

Створення сільськогосподарських кооперативів

 

 

 

 

Створення додаткової вартості сільськогосподарської та продукції лісу

 

Впровадження європейських стандартів якості продукції

 

 

 

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

Участь у міжрайонних, міжрегіональних та міжнародних ярмарках, бізнес-зустрічах, виставках

 

 

 

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Розвиток туристично-рекреаційної  та санаторно-оздоровчої  сфери

Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури

 

 

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

Розвиток деревообробної (глибинна переробка)  та добувної промисловості

 

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

 

Розвиток альтернативної енергетики

 

Забезпечення енергозбереження та енергоефективності у виробничій та невиробничій сферах

 

 

Забезпечення енергозбереження та енергоефективності у виробничій та невиробничій сферах

 

 

Розвиток сільського господарства

 

 

Сприяння самозайнятості та підприємництву на сільських територіях

 

 

 

 

Розвиток спорту і культури

 

 

 

 

 

Розвиток туристичної та рекреаційно- оздоровчої сфери, спортивної інфраструктури, культури та духовності

Рис. 24SWOT матриця сильних сторін та можливостей

Внутрішнє      середовище

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє

середовище

СЛАБКІ СТОРОНИ

Незадовільний стан доріг

Малоземелля

Відсутність переробки сировинної  продукції, створення додаткової вартості

Низька інноваційна активність підприємств, низький науково-технічний потенціал

Недостатність власних коштів для структурних перетворень в економіці

Низький відсоток забезпечення  власними енергоресурсами

Невідповідність виробленої продукції  міжнародним стандартам

Висока трудова міграція за кордон

Нерозвиненість інфраструктури  підтримки малого та середнього підприємництва

Низька якість сервісу туристичної інфраструктури

Забруднення навколишнього середовища

Високий рівень тінізації економіки, неефективність роботи державних контролюючих органів

Техногенна екологічна катастрофа на Солотвинському солеруднику

Недостатня соціальна інфраструктура (заклади освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, житлово-комунального господарства), зокрема в сільській місцевості

Низький рівень доходів населення

Диспропорції розвитку населених пунктів

Недостатність кваліфікованих кадрів

МОЖЛИВОСТІ

Розвиток транскордонного

співробітництва

Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Забезпечення енергозбереження та енергоефективності у виробничій та невиробничій сферах

 

 

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Розвиток туристичної та рекреаційно- оздоровчої сфери

Покращення якості навколишнього середовища

 

 

Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг

 

 

 

 

Залучення європейських

структурних фондів,участь у

грантових програмах

Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Забезпечення енергозбереження та енергоефективності у виробничій та невиробничій сферах

 

 

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Розвиток туристичної та рекреаційно- оздоровчої сфери

Покращення якості навколишнього середовища

 

 

Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг

Забезпечення стратегічного і просторового планування територій

 

 

 

Гармонізація українського

законодавства з європейським

 

 

 

 

 

Забезпечення енергозбереження та енергоефективності у виробничій та невиробничій сферах

 

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

Покращення якості навколишнього середовища

 

 

 

 

 

 

Можливість навчання,

стажування, набуття досвіду

роботи за кордоном

 

 

 

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

 

 

 

 

 

Розвиток туристичної та рекреаційно- оздоровчої сфери

 

 

 

Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг

 

 

 

Надходження в район

фінансових потоків від

заробітчан

 

 

 

 

Сприяння самозайнятості та розвитку підприємництва

Забезпечення енергозбереження та енергоефективності у виробничій та невиробничій сферах

 

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Розвиток туристичної та рекреаційно- оздоровчої сфери

 

 

 

 

 

 

 

Експорт екологічно чистої, органічної сільскогосподарської продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення якості навколишнього середовища

 

 

 

 

 

 

 

Створення сільськогосподарських кооперативів

 

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Сприяння самозайнятості та розвитку підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження європейських стандартів якості продукції

 

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

 

 

 

 

 

Розвиток туристичної та рекреаційно- оздоровчої сфери

Покращення якості навколишнього середовища

 

 

 

 

 

 

Участь у міжрайонних, міжрегіональних та міжнародних ярмарках, бізнес-зустрічах, виставках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток туристичної та рекреаційно- оздоровчої сфери

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток туристично-рекреаційної  та санаторно-оздоровчої  сфери

Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури

 

 

Сприяння самозайнятості та розвитку підприємництва

 

 

 

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Розвиток туристичної та рекреаційно- оздоровчої сфери

Покращення якості навколишнього середовища

 

 

Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг

 

 

 

 

Розвиток деревообробної (глибинна переробка)  та добувної промисловості

 

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

 

Забезпечення енергозбереження та енергоефективності у виробничій та невиробничій сферах

 

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток альтернативної енергетики

 

 

 

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

 

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

Покращення якості навколишнього середовища

 

 

 

 

 

 

Розвиток сільського господарства

 

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

 

 

 

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

Покращення якості навколишнього середовища

 

 

 

 

 

 

Розвиток спорту і культури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток туристичної та рекреаційно- оздоровчої сфери

 

 

 

Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг

 

 

 

 

Рис. 25SWOT матриця можливостей та слабких сторін


 

 

 

Внутрішнє      середовище

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє

середовище

СИЛЬНІ СТОРОНИ

Вигіднегеополітичне

розташування, автомобільні

сполучні

шляхи міжнародного значення, міжнародний перехід

Природні (лісові,

водні , мінерально-сировинні),  еколого-рекреаційні (чистіе повітря, мінеральні джерела) та людські ресурси

Висока ділова активність

населення

Розвинена торгівельна

інфраструктура

Інвестиційна привабливість

району

 

Наявність  різноманітного

туристичного продукту

ЗАГРОЗИ

Відтік іноземних інвестицій

 

Адаптація освіти до актуальних потреб та викликів

Створення умов для формування здорового населення

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Безповоротна міграція у інші регіони та країни

 

Створення умов для формування здорового населення

 

Сприяння самозайнятості та розвитку підприємництва

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Розвиток туристичної та рекреаційно- оздоровчої сфери

Висока конкурентоспроможністьзакордонних товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках

 

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

 

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

 

Перетворення району на ресурсний придаток Європи

 

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

Сприяння самозайнятості та розвитку підприємництва

Сприяння самозайнятості та розвитку підприємництва

 

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

 

 

Підвищення вартості енергоносіїв

 

Забезпечення енергозбереження та енергоефективності у виробничій та невиробничій сферах

 

 

Забезпечення енергозбереження та енергоефективності у виробничій та невиробничій сферах

 

Нестабільність, зміна законодавчої танормативно-правової бази

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

Непередбачувані природні процеси

 

 

 

 

 

 

Бюрократія, корупція

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26SWOTматриця сильних сторін та зовнішніх загроз


 

 

Внутрішнє      середовище

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє

середовище

СЛАБКІ СТОРОНИ

 

Незадовільний стан доріг

Малоземелля

Відсутність переробки сировинної  продукції, створення додаткової вартості

Низька інноваційна активність підприємств, низький науково-технічний потенціал

Недостатність власних коштів для структурних перетворень в економіці

Низький відсоток забезпечення  власними енергоресурсами

Невідповідність виробленої продукції  міжнародним стандартам

Висока трудова міграція за кордон

Нерозвиненість інфраструктури  підтримки малого та середнього підприємництва

Низька якість сервісу туристичної інфраструктури

Забруднення навколишнього середовища

Високий рівень тінізації економіки, неефективність роботи державних контролюючих органів

Техногенна екологічна катастрофа на Солотвинському солеруднику

Недостатня  соціальна інфраструктура, зокрема в сільській місцевості

Низький рівень доходів населення

Диспропорції розвитку населених пунктів

Недостатність кваліфікованих кадрів

ЗАГРОЗИ

Відтік іноземних інвестицій

Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Розвиток туристичної та рекреаційно- оздоровчої сфери

 

Забезпечення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури

 

 

Адаптація освіти до актуальних потреб та викликів

Безповоротна міграція у інші регіони та країни

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприяння самозайнятості та розвитку підприємництва

Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг

 

 

 

Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг

 

Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг

Адаптація освіти до актуальних потреб та викликів

Висока конкурентоспроможність

закордонних товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках

 

 

 

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

 

 

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

 

 

Розвиток туристичної та рекреаційно- оздоровчої сфери

 

 

 

 

 

 

 

Перетворення району на ресурсний придаток Європи

 

 

 

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

 

 

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення вартості енергоносіїв

 

 

 

 

 

Забезпечення енергозбереження та енергоефективності у виробничій та невиробничій сферах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестабільність, зміна законодавчої та

нормативно-правової бази

 

 

 

 

 

 

Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непередбачувані природні процеси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення якості навколишнього середовища

 

 

 

 

 

 

 

Бюрократія, корупція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптація освіти до актуальних потреб та викликів

 

                                                             

Рис. 27 SWOT матриця слабких сторін і зовнішніх загроз

 


3.4 Сценарії розвитку економіки району

 

Базові сценарні припущення (міжнародний та національний рівні)

1. Протягом стратегічного періоду макроекономічна ситуація нестабілізована, ВВП надушу населення України зберігається на одному й тому самому рівні чи має несуттєвезростання.

2. Очікується суттєвий перерозподіл податкових надходжень між державою татериторіями на користь останніх.

3. У найближчі роки податкове навантаження на СПД та населення не зменшиться.Можна очікувати спрощення правил ведення бізнесу.

4. Продовжуватиметься плавна девальвація національної валюти, що стимулюватиметоварне виробництво на експорт.

5. В Україні поступово будуть впроваджені стандарти ЄС до виготовленої в Україніпродукції.

6. Рух товарів до та з ЄС поступово ставатиме безмитним, що сприятиме зростаннютоварообороту між Україною та ЄС.

7. Інвестиційний клімат на Тячівщині дещо покращиться, особливо вконтексті приваблення європейських інвесторів.

8. Надалі зростатимуть ціни на паливно-енергетичні ресурси, особливо для населення такомунальних підприємств. Буде спостерігатися рух до впровадження альтернативної тавідновлюваної енергетики.

9. Доходи населення прогнозовано протягом стратегічного періоду будуть відноснонизькими, особливо порівняно до країн-сусідів і країн ЄС у цілому, що впливатиме на міграціюлюдських ресурсів з району.

10. Поступово знижуватиметься рівень корупції та з можливістю приймати участь вприйнятті рішень зростатиме рівень довіри громадян та підприємців до державних інституцій.

11. Будуть здійснені реформи у багатьох секторах, які синергійно можуть згенеруватиприскорений розвиток суспільства та економіки.

 

Сценарій слабкого зростання або статус кво

Реалізація даного сценарію базуватиметься на переважній реалізації сильних сторін іможливостей, оскільки саме вони зможуть проявитися навіть в умовах обмеженого зростання чиситуації статус кво. Інші стратегічні напрями, такі як, сильні сторони – загрози та слабкі сторони– можливості і слабкі сторони – загрози, - будуть реалізовані невеликою мірою, оскільки невистачатиме ресурсів. Їх реалізація відбудеться тільки стосовно важливих соціальних проектів щодо природних катастроф чи загрозливих техногенних явищ.Тячівщина - церайон з переважаючою орієнтацією на сферу послуг  та промисловийсектор. Тому, очікувано, що у випадку слабко зростаючої економікисектор торгівлі буде переважати, як сфера найшвидшої віддачі з капіталу, а в умовах близькостідо кордону цьому сприятимуть додаткові фактори.

Прогнозовано буде розвиватися сільське господарство, оскільки протягом попередньогодосвіду кризових років саме цей сектор мав стабільність у зростанні навіть у такихнесприятливих умовах. Діяльність в агропромисловому комплексі спрямована на розвитоктоварного високоефективного виробництва тваринницької продукції шляхом будівництва тареконструкції тваринницьких ферм та комплексів, пунктів із заготівлі молока та м’яса, заводів ізвиробництва комбікормів та відтворення і раціонального використання племінних (генетичних)ресурсів, підвищиться самозайнятість на сільських територіях.

Через відсутність економічного зростання та скорочення робочих місць можливепідвищення міграції з регіону.

Залучення європейських структурних фондів, участь у грантових програмах приноситимедодаткові можливості навіть в умовах сценарію слабкого зростання, зокрема у частині розвиткумереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури, забезпеченняенергозбереження та енергоефективності, розвитку національних меншин. Як можливе ресурснеджерело, очікується продовження реалізації проекту Європейського Союзу та Програмирозвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в районі.

Сценарій інновацій та швидкого розвитку

Реалізація даного сценарію базуватиметься на очікуваних позитивних виходах від всіхможливих стратегічних поєднань – сильних сторін з можливостями, сильних сторін у відповідьна загрози, усунення слабких сторін як реакція на можливості, елімінування впливу поєднанняслабких сторін із загрозами. Цей сценарій характеризується розвитком, а не тільки зростанням,що означає модифікцію факторів виробництва у продуктивнішому напрямі та забезпеченнявищої життєздатності для розвитку району.

У даній ситуації на Тячівщині очікується зростання впровадження новітніх технологій у всіх галузях економіки. Всі сектори здійснюватимуть інноваційні розробки як відноснопродуктів, так і процесів. Формуватиметься феномен інноваційної культури, необхідної дляінтенсивного впровадження інновацій. Буде організована суттєва підтримка інноваційномупідприємництву.

Приноситиме плоди забезпечення ефективного бізнесового та інвестиційного середовищаі маркетингової регіональної політики. Очікується приплив інвестицій у високотехнологічнігалузі.

Людські ресурси будуть орієнтовані на отримання якісних знань для впровадження нових технологій у різні галузі економіки.

Буде розширено залучення європейських фондів у багатьох напрямах, у т.ч. на розвитокінновацій.

Продовжуватиметься розробка спільних операційних програм прикордонного співробітництваЄвропейського інструменту сусідства (ППС ЄІС) на 2014 – 2020 роки та великомасштабнихінфраструктурних проектів, що реалізуватимуться в рамках наступних програм:

ППС ЄІС «Угорщина-Словаччини-Румунія-Україна» 2014 – 2020 роки;

ППС ЄІС «Румунія-Україна» 2014 – 2020 роки;

ППС ЄІС «Польща-Білорусь-Україна» 2014 – 2020 роки.

Активно розвиватиметься малий і середній бізнес, поступово зміщуючись зі сфериторгівлі і послуг у сферу високотехнологічного виробництва та наукоємних послуг.

Буде активно розвиватися сільське господарство та харчова промисловість, можливерозширення органічного землеробства та виробництва харчової продукції.

Інвестиційно привабливою галуззю економіки району стає туристична галузь, підставоючого є екологічно чисті гірські території, збережені етнічні культура і традиції, достатньорозвинена туристична інфраструктура, базові навички ведення туристичної діяльності у великоїчастки населення. Цьому сприятиме реалізація заходів у рамках проекту «Підтримка економікиЗакарпатської області через розвиток та промоцію її туристичного потенціалу» в рамкахпрограми «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».

Територіальні громади отримають значний матеріально-фінансовий ресурс на поступовепокращання соціальної та інженерної інфраструктури. Території за кілька років вирівнюються усвоєму розвитку.

Сценарій модернізації та помірного зростання

Такий сценарій формується за умови певних обмежень гіпотези інноваційного сценарію.

Таким чином, реалізовуватимуться всі напрями можливих стратегічних поєднань – сильних сторін зможливостями, сильних сторін у відповідь на загрози, усунення слабких сторін як реакція наможливості, елімінування впливу поєднання слабких сторін із загрозами, але з певнимиситуаційними обмеженнями.

За цим сценарієм впровадження системних реформ у районі буде відбуватися у меншихвід запланованих масштабах. Таким чином, територіальні громади не зможуть так швидко, якочікувалося, отримати кошти для відновлення своєї соціальної та інженерної інфраструктури.

Внаслідок цього швидке підвищення інвестиційної привабливості району і рівномірнийрозвиток цілої його території стає нереальним. Тому очевидним рішенням буде точковийрозвиток, формування центрів інноваційного та інвестиційного розвитку.

Підприємства здійснюватимуть модернізацію переважно за рахунок своїх коштів,можливі помірні вливання інвестицій від усталених інвесторів в район.

Важливим стає визначення стратегічної пріоритетності видів діяльності закритеріями віддачі у економіку району та зростання синергійного ефекту.

Зокрема, прогнозовано розвиватимуться такі комплексні напрями як лісогосподарський та лісопромисловий комплекси, сільськегосподарство та харчова промисловість з підвищенням рівня технологічності та європейськихстандартів, , а також туризм, який може отримати вищу динамікурозвитку, ніж спостерігалося до поточного року.

Очікується поступове впровадження технологій з глибокої переробки деревини,виробництва меблів, досягнення повнішого використання лісосічних відходів деревини.

Поступово будуть нарощуватися обсяги сільського господарства та харчовоїпромисловості. Планується розширене впровадження технологій з початкової переробкисільсгоспродукції.

Зростатиме роль міжнародної технічної допомоги, яка вимагатиме підготовкиспеціалістів, що працюватимуть на підготовку відповідних проектів. Міжнародна допомогаспрямовуватиметься, зокрема, у розвиток мереж транспортного сполучення та просторовоїінфраструктури, забезпечення енергозбереження та енергоефективності, туризм, сільське тахарчове господарство, особливо у частині впровадження стандартів ЄС, розвитку національнихменшин.

Пошук

Логін