ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ                                                       

    ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТЯЧІВСЬКОГО району

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ     НА 2017РІК 

 

 

Показники

Одиниця виміру

2015 рік

звіт

2016 рік очікуване виконання

2017 рік проект

2017 рік проект у % до очік. вик. 2016 року

1

2

3

4

5

6

Сфера реального сектору економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього

тис. грн.

218823,1

261948,3

290195,6

110,8

Обсяг реалізованої промислової продукції  у розрахунку на душу населення

грн.

1250,4

1496,8

1658,3

110,8

Індекс промислової продукції

%

 

 

 

Х

Обсяг продукції добувної промисловості у діючих цінах

тис. грн.

1090,4

1300,0

1343,0

103,3

у тому числі:

 

 

 

 

 

добування паливно-енергетичних  корисних копалин

тис. грн.

-

-

-

-

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

тис. грн.

1090,4

1300,0

1343,0

103,3

Обсяг продукції переробної промисловості у діючих цінах

тис. грн.

183859,8

226768,3

254952,6

112,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

тис. грн.

4402,3

6607,3

6937,6

105,0

легка промисловість

тис. грн.

22247,9

22800,0

23028,0

101,0

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

тис. грн.

149866,0

190000,0

217550,0

114,5

целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність

тис. грн.

-

-

-

-

виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива

тис. грн.

-

-

-

-

хімічна та нафтохімічна промисловість

тис. грн.

560,2

561,0

567,0

101,0

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

тис. грн.

-

-

-

-

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

тис. грн.

-

-

-

-

машинобудування

тис. грн.

6783,4

6800,0

6870,0

101,0

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

тис. грн.

33872,9

33880,0

33900,0

100,05

Продукція сільського господарства (у всіх категоріях господарств у постійних цінах  2010 року) – всього

 

 

 

 

 

у тому числі на душу населення

грн.

 

 

 

 

Валова сільськогосподарська продукція в усіх категоріях господарств у % до відповідного року

%

 

 

 

Х

Виробництво валової продукції рослинництва

млн. грн.

 

 

 

 

Виробництво валової продукції рослинництва у % до попереднього року

%

 

 

 

Х

Виробництво продукції рослинництва:

 

 

 

 

 

зернові та зернобобові

тис. тонн

11,3

12,4

12,4

100,0

кукурудза на зерно

 

10,9

12,2

12,2

100,0

цукрові буряки

тис. тонн

-

-

-

-

соняшник на зерно

тис. тонн

-

-

-

-

картопля

тис. тонн

57,0

60,3

60,3

100,0

овочі відкритого ґрунту (без насінників)

тис. тонн

12,6

12,6

12,6

100,0

Валове виробництво продукції тваринництва

млн. грн.

 

 

 

 

валове виробництво продукції тваринництва у % до попереднього року

%

 

 

 

Х

Виробництво продукції тваринництва:

 

 

 

 

 

м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі)

тис. тонн

15,3

15,3

15,4

100,6

молоко

тис. тонн

72,2

72,2

72,4

100,1

яйця

млн. шт

65,5

65,5

65,7

100,1

вовна

тонн

80,0

80,0

80,1

100,1

Фінансові  показники

 

 

 

 

 

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету

млн. грн.

172,5

155,5

176,0

113,2

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн. грн.

132,6

115,0

135,0

117,4

Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

млн. грн.

7,5

5,0

5,1

102,0

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів

%

5,7

4,3

3,8

Х

Видатки місцевих бюджетів – всього

млн. грн.

1059,7

981,2

1150,0

117,2

у тому числі трансферти

млн. грн.

821,8

866,2

1015,0

117,2

Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків по податках і зборах (обов’язкових платежах) до зведеного бюджету (станом на кінець року

млн. грн.

11,4

11,5

11,3

98,3

у тому числі:

 

 

 

 

 

до державного бюджету

млн. грн.

6,8

6,9

6,8

98,6

до місцевих бюджетів

млн. грн.

4,6

4,6

4,5

97,8

Загальна сума кредитів, наданих комерційними банками суб`єктам господарювання

млн. грн.

 

 

 

 

Питома вага довгострокових кредитів

%

 

 

 

Х

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо)

млн. грн.

-118,3

20,0

32,0

160

Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток

млн. грн.

179,1

180,0

182,0

101

Питома вага підприємств, які одержали прибуток у загальній кількості підприємств

%

87,4

88

89

Х

Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток

млн. грн.

297,3

160,0

150,0

93,8

Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній кількості підприємств

%

12,6

12

11

Х

Обсяг кредиторської заборгованості

млн. грн.

 

 

 

 

-         у тому числі простроченої

млн. грн.

 

 

 

 

Обсяг дебіторської заборгованості

млн. грн.

 

 

 

 

-         у тому числі простроченої

млн. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники рівня життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявні доходи населення:

 

 

 

 

 

номінальні

млн. грн.

 

 

 

 

реальні  у % до попереднього року

%

 

 

 

Х

Наявні доходи в розрахунку на душу населення

грн.

 

 

 

 

Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств (без військовослужбовців)

млн. грн.

465,3

535,1

647,5

121,0

Фонд оплати праці працівників малих підприємств

млн. грн.

47,1

56,5

79,1

140,0

Індекс реальної заробітної плати

%

 

 

 

Х

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника реальна

грн.

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника номінальна

грн.

3029

3650

4500

123,3

у тому числі:

 

 

 

 

 

у промисловості

грн.

 

 

 

 

у сільському господарстві

грн.

 

 

 

 

в оптовій та  роздрібній торгівлі

грн.

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата штатного найманого працівника малих підприємств

грн.

1939

2230

3300

150

Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всього

млн. грн.

0,8

-

-

-

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати у відсотках до початку звітного року

%

211,4

-

-

Х

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

млн. грн.

0,8

-

-

-

з неї:

у промисловості

млн. грн.

0,8

-

-

-

у сільському господарстві

млн. грн.

 

 

 

 

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах  у відсотках до початку звітного року

%

211,4

-

-

Х

Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи

%

-

-

-

Х

 

 

 

 

 

 

Показники розвитку споживчого ринку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб (дані статистики)

млн. грн.

640,1

652,9

665,9

102

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу

грн.

3653

3725

3799

102

Темп зростання (зниження) обсягу роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб

%

89,9

102

102

Х

Обсяг реалізованих послуг

млн. грн.

68,4

69,8

71,2

102,0

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг

%

В 2 рази

102,0

102,0

Х

 

 

 

 

 

 

Населення та ринок праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

175,2

175,3

176,6

100,4

Чисельність економічно-активного населення

в тому числі:

тис. осіб

106

106

106

100

працездатного віку

тис. осіб

92

92

92

100

Кількість працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, всього

тис. осіб

33,6

33,6

33,7

100,3

з них:

 

 

 

 

 

у промисловості

тис. осіб

2,1

2,1

2,2

104,8

у сільському господарстві

тис. осіб

3,7

3,7

3,8

102,7

Кількість безробітного населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років

тис. осіб

1,5

1,1

1,0

0,9

Рівень безробіття (за методологією МОП)

%

1,4

1

0,9

Х

Навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць (вакансій)

осіб

160

120

90

75

Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності -  всього

місць

1032

1040

1050

101,6

у тому числі:

 

 

 

 

 

у промисловості

місць

 

 

 

 

у сільському господарстві

місць

 

 

 

 

у будівництві

місць

 

 

 

 

у торгівлі

місць

 

 

 

 

Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві

тис.осіб

2,0

2,1

2,3

109

Кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва

місць

832

850

860

102,2

 

 

 

 

 

 

Інноваційна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість інноваційно-активних підприємств

одиниць

1

0

1

Х

Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств регіону

%

0,5

-

0,5

Х

Обсяг реалізованої інноваційної продукції

 

 

 

 

 

всього

млн. грн.

 

 

 

 

у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції

%

 

 

 

Х

Впроваджено нових технологічних процесів, всього

одиниць

1

0

1

Х

з них маловідходних, ресурсозберігаючих

одиниць

0

0

1

Х

Освоєно новихвидів продукції, всього

одиниць

0

0

0

Х

з них нових видів техніки

одиниць

0

0

0

Х

 

 

 

 

 

 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування:

 

 

 

 

 

у фактичних цінах

млн. грн.

353,1

360,0

370,0

102,8

у порівнянних цінах у % до попереднього року

%

174,6

102

102,8

Х

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

2019,8

2057

2114

102,7

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку – всього

млн. дол. США

7,66

7,7

7,8

101,3

у % до попереднього року

%

у 2,3 рази

101,3

101,3

Х

Абсолютний приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року

млн. дол. США

4,3

0,1

0,1

100

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу

млн. дол. США

43,7

44,1

44,5

101

Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності:

млн. дол. США

 

 

 

 

промисловість

млн. дол. США

7,1

7,2

7,3

101,4

Сільське, лісове та рибне господарство

млн. дол. США

-

-

-

-

будівництво

млн. дол. США

-

-

-

-

торгівля

млн. дол. США

0,2

0,2

0,2

100

транспорт

млн. дол. США

-

-

-

-

фінансова діяльність

млн. дол. США

-

-

-

-

операції з нерухомим майном

млн. дол. США

-

-

-

-

Обсяг експорту, всього

млн. дол. США

25,5

27,0

29,1

107,8

у тому числі за товарною структурою:

 

 

 

 

 

Обсяг експорту у % до попереднього року

%

97,4

107,8

107,8

Х

Обсяг імпорту, всього

млн. дол. США

9,3

10,0

10,7

107

у тому числі за товарною структурою:

 

 

 

 

 

Обсяг імпорту у % до попереднього року

%

88,9

107,5

107

Х

Обсяг інвестицій у житлове будівництво

млн. грн.

 

 

 

 

Темп зростання (зменшення) обсягів інвестицій у житлове будівництво

%

 

 

 

Х

Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві

млн. грн.

-

-

-

-

Темп зростання (зменшення) кредиторської заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року

%

-

-

-

Х

Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві

млн. грн.

2,66

2,58

2,45

95

Темп зростання (зменшення ) дебіторської  заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року

%

123

97

95

Х

Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги

млн. грн.

2,49

2,3

2,0

90

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг

%

146

92,4

90

Х

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

%

82,6

118

101

Х

 

 

 

 

 

 

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок усіх джерел фінансування:

 

 

 

 

 

Загальна площа житла

тис. кв. м

69,3

40

41

102,5

Середні навчальні заклади

уч. місць

-

-

-

Х

Дошкільні  заклади освіти

місць

-

280

100

36

Лікарні

ліжок

-

-

25

-

Амбулаторно-поліклінічні заклади

відвід. за зміну

-

-

-

-

Водопровід

км

-

2,5

3,97

158

Каналізація

км

0,09

-

-

-

Теплопостачання

км

-

-

-

-

Газові  мережі

км

-

-

20,4

-

Вулиці та дороги з твердим покриттям, введені за рахунок місцевих бюджетів

км

-

1,5

2,3

153,3

 

 

 

 

 

 

Розвиток малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість малих підприємств

один.

331

332

334

100,6

Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у відсотках до попереднього року

%

99

100,3

100,6

Х

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

один.

19

19

19

100

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення

один.

436

437

439

100,5

Кількість малих підприємств, що реалізовували продукцію та послуги, у відсотках до загальної кількості малих підприємств

%

 

 

 

Х

Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції

%

 

 

 

Х

Частка малих підприємств, які одержали прибуток

%

 

 

 

Х

Частка малих підприємств, які одержали збиток

%

 

 

 

Х

Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування

млн. грн.

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

прибуток

млн. грн.

 

 

 

 

збиток

млн. грн.

 

 

 

 

Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок місцевих бюджетів

тис. грн.

0

70

70

100

Надходження до бюджету від діяльності малого підприємництва

млн. грн.

39,8

40,2

47,8

119

Пошук

Логін